Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Statut Grada Vodica

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 22 Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 14/01, 15/02 i 14/06), Gradsko vijeće Grada Vodica na 2. sjednici od 06. kolovoza 2009., donosi Statut Grada Vodica.