Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Vodica.

Gradsko vijeće ima 15 članova, odnosno vijećnika. Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.

Vijećnik Gradskog vijeća prije nego počne obnašati dužnost vijećnika priseže i potpisuje prisegu.

Gradsko vijeće:
  • donosi statut Grada,
  • donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
  • bira i razrješuje gradonačelnika i njegovog zamjenika,
  • osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisima i Statutom,
  • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravih tijela Grada,
  • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
  • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Danijel Lasan Zorobabel

Potpredsjednik Gradskog vijeća

Marin Mikšić

Članovi Gradskog vijeća

Antonio Skočić
Marija Ferara
Lucija Toprek
Ante Pešić
Gordan Tabula
Jelena Cukrov
Edi Luketa
Marija Alfirev
Mirko Sladoljev
Šime Bilan
Roko Ivanda
Ivica Ledenko
Krešimir Boršić


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vodica