Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Odluka o djelomičnom poništenju oglasa

22. srpnja 2016.

Na temelju članka 24 stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN), Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Vodica donosi


ODLUKU
o djelomičnom poništenju oglasa


I. Djelomično se poništava Oglas (KLASA: 112-03/16-01/11, URBROJ: 2182/04-03/03-16-1) od 24. lipnja 2016. godine za radno mjesto Računovodstveni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u Upravnom odjelu za financije i javne prihode, u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja na način da će se na navedeno radno mjesto primiti jedan umjesto dva izvršitelja.

22. srpnja 2016.