Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Porez na nekretnine

OBAVIJEST I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Grad Vodice, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Od 01. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada.

Obavještavaju se porezni obveznici:
 • da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone),
 • da se nekretninom smatra:
  1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
  2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
  3. garažni prostor,
  4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…),
  5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
  6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti ako su protekle dvije godine od pravomoćnosti akta, ruševina i započeta gradnja,
 • da se ne smatraju nekretninama – kao predmetom oporezivanja:
  1. gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostor),
  2. privremene građevine,
  3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura,
 • da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat. Navedeno znači da će vlasnik, ako korisnik nekretnine ne plati porez morati platiti dug korisnika, osim ukoliko je vlasnik prenio plaćanje poreza na nekretnine na korisnika što dokazuje ugovorom.
 • da se porez na nekretnine ne plaća na nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, na neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, na sakralne objekte u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi,
 • da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
 • da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
 • da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
 • da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Napominjemo da je člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do zakonom propisanog roka (31. listopada 2017. godine), porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Grad Vodice s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

Molimo građane i pravne osobe da najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o poreznim obveznicima i nekretnini na obrascima dostupnim na web stranici Grad Vodice, na linku www.grad-vodice.hr/komunalni-sustav-i-graditeljstvo/porez-na-nekretnine i u zgradi Gradske uprave, osobno ili putem pošte na adresu Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice, također i na e-mail adresu franka.arambasa@grad-vodice.hr, miroslav.samija@grad-vodice.hr ili jelena.sprljan@grad-vodice.hr.


Kontakt osobe za sve ostale informacije vezane za porez na nekretnine kao i ispunjavanje obrazaca:

Viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda
Ivana Juraga, mag.iur.
franka.arambasa@grad-vodice.hr
tel: 022 444 908

Viši referent za komunalne poslove
Miroslav Šamija, bacc.admin.publ.
miroslav.samija@grad-vodice.hr
tel: 022 444 908

Računovodstveni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
Jelena Ivana Šprljan, mag.oec.
jelena.sprljan@grad-vodice.hr
tel: 022 444 904