Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Prijava programa udruga u području kulture i društvenih djelatnosti

Klasa: 612-01/18-01/03
Ur. broj: 2182/04-03/06-18-1 
Vodice, 24. rujna 2018.

Temeljem čl. 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 1. I 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 40., stavka 3., točke 34. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18 i 03/18), Gradonačelnica Grada Vodica dana 24. rujna 2018. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

o objavi
Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i
društvenih djelatnosti udruga građana za 2019. godinu


Objavljuje se Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti Grada Vodica za 2019. godinu u tekstu koji se prilaže ovome Zaključku i njegov je sastavni dio zajedno sa priležećim obrascem na kojem će se dostavljati predmetni programi i podaci.

Objava će se izvršiti putem oglasne ploče u gradskoj upravi i na web stranici Grada, sa rokom dostave predmetnih programa do 30. listopada 2018. godine.

Ovaj Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vodica.


GRADONAČELNICA

Nelka Tomić, dr. med.