Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Prijava programa udruga u području kulture i društvenih djelatnosti

Klasa: 612-01/17-01/08
Ur. broj: 2182/04-03/06-17-1 
Vodice, 20. rujna 2017.

Temeljem čl. 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 1. I 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), te čl. 42. St. 1. Točke 34. Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 09/09, 09/11, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), Gradonačelnica Grada Vodica dana 20. rujna 2017. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

o objavi
Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i
društvenih djelatnosti udruga građana za 2017. godinu


Objavljuje se Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti Grada Vodica za 2018. godinu u tekstu koji se prilaže ovome Zaključku i njegov je sastavni dio zajedno sa priležećim obrascem na kojem će se dostavljati predmetni programi i podaci.

Objava će se izvršiti putem oglasne ploče u sjedištu Grada i na web stranici Grada, sa rokom dostave predmetnih programa do 24. listopada 2017. godine.

Ovaj Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada.


GRADONAČELNICA

Nelka Tomić, dr. med.