Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Centra za posjetitelje Šibensko-kninske županije i Sportsko rekreacijskog centra Račice u Vodicama po zahtjevu ulagača Šibensko-kninske županije, temeljem odredaba članka 142. st. 1 Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13), objavljuje JAVNI POZIV 

Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na k.č. 6446/1, 6446/2 i 6446/3, sve k.o. Vodice i na nekretninama i s kojima te čestice neposredno graniče, na uvid u idejni projekt broj T.D. 160101 izrađen po tvrtki „Marinprojekt“ d.o.o. iz Zadra.
Uvid i izjašnjavanje o planiranom zahvatu, mogući su u prostorijama ovog odjela u Šibeniku, Kralja Zvonimira 16, u petak, 16. rujna 2016. godine od 8.00 do 10.00 sati.
Pozvani se mogu odazvati osobno ili uputiti opunomoćenika. Lokacijska dozvola može biti izdana i ako se pozvani ne odazovu ovom pozivu. Ovaj javni poziv se objavljuje na lokaciji planiranog zahvata, na mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije i Grada Vodica