Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Prijava programa sportskih udruga

Klasa: 620-01/16-01/03
Ur. broj: 2182/04-04/01-16-1
Vodice, 03. listopada 2016.

Temeljem čl. 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 1. I 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), te čl. 42. St. 1. Točke 34. Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 09/09, 09/11, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), Gradonačelnica Grada Vodica dana 3. listopada 2016. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

o objavi
Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2017. godinu


Objavljuje se Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2017. godinu u tekstu koji se prilaže ovome Zaključku i njegov je sastavni dio zajedno sa pripadajućim obrascem na kojem će se dostavljati predmetni programi i podaci.

Objava će se izvršiti putem oglasne ploče u gradskoj upravi i na web stranici Grada Vodica, sa rokom dostave predmetnih programa do 25. listopada 2016.godine.

Ovaj Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada.

GRADONAČELNICA

Branka Juričev-Martinčev