Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu RH - područje Grada Vodica

SADRŽAJ PROGRAMA

 

1.Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Vodica, iznosi: 58,7808 ha.

2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha

R.br.

OBLIK RASPOLAGANJA

( skraćeni naziv iz ugovora)

Ukupan broj ugovora

Ukupna površina po ugovorima

1

Zakup

1

34,8300

 

UKUPNO

1

34,8300

 

3. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja

T-2: Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

OBLIK RASPOLAGANJA

Površina

u ha

NAPOMENA

(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi odvodnje i navodnjavanja)

površine određene za povrat

5,1302

-

površine određene za prodaju 

- jednokratno, maksimalno

 do 25%

0,5053

-

površine određene za zakup

52,8519

-

površine određene za zakup za ribnjake

0

-

površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka

0

-

površine određene za ostale namjene

- jednokratno, maksimalno

do 5%

0,2934

-

 

MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi:  15 ha.

NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave):

Detaljna razrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Vodice dostavlja se u nastavku.

 

 

 

DETALJNA RAZRADA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD VODICE

 

 

1. ZEMLJOPISNI PODACI O GRADU VODICAMA

Grad Vodice prostire se na površini od 130,59 km2 i sastoji se od 4 katastarske općine: Čista, Vodice, Srima i Prvić, prikazanih na slici 1.

Slika 1: Katastarske općine Grada Vodica, Izvor: Državna geodetska uprava - obrada autora

 

2. GOSPODARENJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD VODICE

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, u daljnjem tekstu: Zakon) poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem u smislu ovoga Zakona smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga Zakona predstavlja: zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.

Osnovna načela raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada Vodica su:

 • Državno poljoprivredno zemljište mora biti u funkciji poljoprivredne proizvodnje
  uzimajući u obzir tradicijsku proizvodnju ovog kraja i specifičnosti pojedinih poljoprivrednih površina definiranih ovim Programom,
 • Grad Vodice sve slobodne površine državnog poljoprivrednog zemljišta odrediti će za zakup, prodaju i povrat,
 • Prilikom davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta poštivati će se odredbe Zakona, čl. 36 i odluke Grada o maksimalnoj površini koja se može dati u zakup pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi u Gradu Vodicama koja je sastavni dio ovog Programa,
 • Prilikom davanja na privremeno korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta poštivat će se odredbe čl. 57 Zakona,
 • Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provoditi će se u skladu s dokumentima prostornog uređenja,
 • Preko općinskih službi i nadležnih institucija provodit će se stalni nadzor i poduzimati mjere za nepoštivanje preuzetih obveza za one koji raspolažu državnim poljoprivrednim zemljištem.

 

3.UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je u katastarskom operatu nadležnog Područnog ureda za katastar Vodice upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno ovom Zakonu, iznosi 58,7808 ha.

Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za Grad Vodice  nalazi se u PRILOGU 1.

Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sa podlogom digitalne ortofoto karte Grada Vodica izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU KKP-1 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 2.

Slika 2: Državno poljoprivredno zemljište na području Grada Vodica, Izvor: Državna geodetska uprava, obrada autora

 

4. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP

Maksimalna površina koja se na području Grada Vodica može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 15 ha. 

Na području Grada Vodica za zakup poljoprivrednog zemljišta određeno je 52,8519 hektara čiji je umanjeni prikaz vidljiv na slici 5. Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH određenih za davanje u zakup nalazi se u PRILOGU 1. 

Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje su određene za davanje u zakup, sa podlogom digitalne ortofoto karte Grada Vodica izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave, podataka Grada Vodica i Ministarstva poljoprivrede za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU  KKP-2 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 3.

 

T-3: Poljoprivredno zemljište određeno za zakup prema katastarskim općinama

Naziv katastarske općine

Površina (ha)

Čista

36,5094

Prvić

6,4825

Srima

7,2562

Vodice

2,6038

Ukupno

52,8519


Slika 3: Površine određene za davanje u zakup, Izvor: Državna geodetska uprava, Grad Vodice - obrada autora

 

5. POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU

Na području Grada Vodica za prodaju poljoprivrednog zemljišta određeno je 0,5053 hektara.

Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje su određene za prodaju, sa podlogom digitalne ortofoto karte Grada Vodica izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave, podataka Grada Vodica i Ministarstva poljoprivrede za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU  KKP-3 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 4.

Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH određenih za prodaju nalazi se u PRILOGU 1.

Slika 4: Površine određene za prodaju, Izvor: Državna geodetska uprava, Grad Vodice - obrada autora

 

6. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji očitovao se da je slijedom odredba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u tijeku upravni postupak po pravovremeno podnesenom zahtjevu KLASA: UP/I-942-01/97-01/97 za k.o. Vodice gdje bi trebalo, a radi nedovršenog žalbenog postupka koje je pravovremenom žalbom pokrenut kod Ministarstva pravosuđa i uprave, rezervirati cca 5 hektara poljoprivrednog zemljišta na ime nadoknade zakonskim nasljednicima prvog nasljednog reda prijašnjeg vlasnika koji su zahtjev podnijeli.

Sukladno navedenom očitovanju, Grad Vodice je za potrebe povrata Programom odredio 5,1302 ha poljoprivrednog zemljišta.

Kopija katastarskog plana sa prikazom katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koja je određena za povrat, sa podlogom digitalne ortofoto karte Grada Vodica izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave, podataka Grada Vodica za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU  KKP-4 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 5.

Slika 5: Površine određene za povrat, Izvor: Državna geodetska uprava, Grad Vodice - obrada autora

7. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZA RIBNJAKE

Na području Grada Vodica ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određene za zakup za ribnjake.


8. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA

Na području Grada Vodica ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određene za zakup zajedničkih pašnjaka. 

 

9. POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE NAMJENE

Na području Grada Vodica određeno je ukupno 0,2934 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za ostale nepoljoprivredne namjene. 

Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje su određene za ostale nepoljoprivredne namjene, sa podlogom digitalne ortofoto karte Grada Vodica izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave, podataka Grada Vodica i Ministarstva poljoprivrede za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU  KKP-5 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 6.

Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH određenih za davanje u zakup nalazi se u PRILOGU 1.

Slika 6: Površine određene za ostale nepoljoprivredne namjene, Izvor: Državna geodetska uprava, Grad Vodice - obrada autora

  

PRILOZI:

1. Dokumentacija sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN 27/2018):

 • Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi,
 • Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje nalaze li se predmetne čestice izvan granica građevinskog područja,
 • Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o podnesenim zahtjevima za povrat oduzete imovine,
 • Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.,
 • Očitovanje Hrvatskih voda,
 • Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje jesu li predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja,
 • Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje.

 

2.Popis priloga iz detaljne razrade Programa

 1. PRILOG 1 : Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama.
 2. PRILOG KKP-1: Kopija katastarskog plana - poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za Grad Vodice
 3. PRILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana – površine određene za zakup za Grad Vodice
 4. PRILOG KKP-3: Kopija katastarskog plana – površine određene za prodaju za Grad Vodice
 5. PRILOG KKP-4: Kopija katastarskog plana – površine određene za povrat za Grad Vodice
 6. PRILOG KKP-5: Kopija katastarskog plana – površine određene za ostale namjene za Grad Vodice
 7. PRILOG KOPIJE KATASTARSKOG PLANA – PK u digitalnom obliku s označenim oblicima raspolaganja