Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Zakup gradskog zemljišta

Odlukom o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica regulirano je i provođenje natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta kojom je utvrđeno da se zemljište u vlasništvu Grada može dati u zakup pravnim i fizičkim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do njegovog privođenja namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja odnosno lokacijskom dozvolom i to sve putem javnog natječaja odgovarajućom primjenom odredbi predmetne odluke o provođenju natječaja za prodaju nekretnina s time da početnu visinu zakupnine utvrđuje ovlašteni sudski vještak.

Trajanje zakupa određuje se ugovorom kojeg zaključuju Grad i zakupnik. Ugovorom će se utvrdit pravo Grada da jednostrano raskine ugovor kada zakupnik ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa te u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja prije isteka vremena trajanja zakupa, uz obvezu zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine, uređaje i nasade te zemljište preda u posjed Gradu bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.

Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica


Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Tina Bosotin, dipl.iur.
tina.bosotin@grad-vodice.hr
tel: 022 444 913

Stručni suradnik za javnu nabavu i imovinu
Jelena Juričev Martinčev, bacc.admin.publ.
jelena.juricev@grad-vodice.hr
tel: 022 444 913