Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Zakup poslovnog prostora regulira Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11 i 64/15), koji uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, županije, Grada Zagreba, grada ili općine sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku.

Sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje pet godina.

Poslovnim prostorom, u smislu citiranog Zakona, smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba, te pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daje se u zakup javnim natječajem.

Iznimno, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Uvjeti i postupak natječaja određuju se u skladu s odlukom Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, županijske skupštine, Gradske skupštine Grada Zagreba, odnosno općinskog ili gradskog vijeća.

Sukladno odredbama Zakona, Gradsko vijeće Grada Vodica donijelo je Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Vodica kojom su određeni uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Vodica te poslovnoga prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Vodica i pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu kao i uvjeti i način kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Vodica.

Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica


Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Tina Bosotin, dipl.iur.
tina.bosotin@grad-vodice.hr
tel: 022 444 913

Stručni suradnik za javnu nabavu i imovinu
Jelena Juričev Martinčev, bacc.admin.publ.
jelena.juricev@grad-vodice.hr
tel: 022 444 913