Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Statut Grada Vodica

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 30. točke 1. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), Gradsko vijeće Grada Vodica na 5. sjednici od dana 14. veljače 2018. godine, donosi Statut Grada Vodica.

Statut Grada Vodica