Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Statut Grada Vodica

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Gradsko vijeće Grada Vodica na 10. sjednici od 10. prosinca 2022. godine, donosi Statut Grada Vodica

Statut Grada Vodica