Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u zgradi Kulturnog centra Vodice

18. siječnja 2018.
Ur.br.: 19/2018
Vodice, 12. siječnja 2018.

Na temelju Zaključka Gradonačelnice Grada Vodica (KLASA: 350-05/17-01/36, UR.BROJ: 2182/04-05/04-18-2) od 9. siječnja 2018. godine i Odluke o raspisivanju Natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup (podzakup) poslovnih prostora u zgradi Kulturnog centra Vodice (Ur.broj: 521/2017 od 28. prosinca 2017. godine), Pučko otvoreno učilište Vodice raspisuje

N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup (podzakup)
poslovnih prostora u zgradi Kulturnog centra Vodice