Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu na korištenje javne gradske površine u 2018. g. na području Grada Vodica

09. travnja 2018.

Klasa: 363-02/18-01/20
Urbroj: 2182/04-01/03-18-1
Vodice, 13. ožujka 2018.


N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu na korištenje javne gradske površine
u 2018. g. na području Grada Vodica

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice – Povjerenstvo za dodjelu javnih površina, s naznakom “Ne otvaraj – Natječaj za dodjelu javne površine”, kao i točnom oznakom lokacije (npr. KARTA A - A. 8.)

Rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 8 dana, računajući od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Vodica, odnosno zaključno do utorka, 20. ožujka 2018.g. do 14:30 sati. Istoga dana u 14:30 sati, u prostorijama Grada Vodica (Mala vijećnica) bit će javno otvaranje ponuda, nakon čega će nadležne službe Grada Vodica utvrđivati njihovu ispravnost i izbor ponuditelja, a izabrani ponuditelji će biti objavljeni u Odluci o izboru najpovoljnihih ponuda.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje će biti zaprimljene na protokolu Grada Vodica unutar natječajnog roka, ili koje će poštom biti dostavljene na protokol unutar tog roka. Ponude koje na protokol budu predane ili pristigle poštom nakon toga roka, odbacit će se kao nepravodobne.
Ako se natjecatelj natječe za više lokacija, za svaku je lokaciju potrebno dati odvojenu ponudu sa svom potrebnom dokumentacijom u posebnoj kuverti, kao i izvršiti odvojenu uplatu jamčevine i dostaviti dokaz u ponuditi o tome.