Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za davanje u (pod)zakup učionica u potkrovlju zgrade Stare škole Stare škole u Vodicama

26. rujna 2019.

Ur. broj:388/2019
Vodice, 14. rujna 2019.

Na temelju Zaključka Gradonačelnice Grada Vodica (Klasa:372-03/19-01/07; Ur.broj: 2182/04-05/08-19-2 od 16. rujna 2019. godine) i Odluke o raspisivanju Natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup (podzakup) učionica u potkrovlju zgrade Stare škole (Ur.broj: 388/2019 od 24. rujna 2019. godine), Pučko otvoreno učilište Vodice raspisuje

N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u (pod)zakup učionica
u potkrovlju zgrade Stare škole Stare škole u Vodicama