Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za davanje u zakup gradske nekretnine-zemljišta označenog kao čest. zem. 6986/52 K.O. Vodice

11. srpnja 2019.
KLASA: 947-03/19-01/26
URBROJ: 2182/04-05/08-19-2
Vodice, 08. srpnja 2019.g.


Na temelju Zaključka (KLASA: 947-03/19-01/26, URBROJ: 2182/04-05/08-19-1) od 08. srpnja 2019.g., Gradonačelnica Grada Vodica 08. srpnja 2019.g. raspisuje


N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda
za davanje u zakup gradske nekretnine-zemljišta
označenog kao čest. zem. 6986/52 K.O. Vodice


11. srpnja 2019.
11. srpnja 2019.