Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup gradske nekretnine - zemljišta označenog kao čest. zem. 2707 K.O. Vodice

04. lipnja 2019.

Klasa: 372-03/19-01/04
Ur.br.: 2182/04-05/07-19-1
Vodice, 30. svibnja 2019.g.


Na temelju članka 23a., 23b. i 23c. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 02/06, 15/09 i 04/14) i članka 40. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 2/18, 3/18 i 08/18), a na inicijativu potencijalnog zakupnika Zorana Kostreša, Put Gaćeleza 7/D, iz Vodica, Gradonačelnica Grada Vodica, 30. svibnja 2019.g., donosi


Z A K LJ U Č A K
o raspisivanju natječaja za prikupljanje pismenih ponuda
za davanje u zakup gradske nekretnine-zemljišta označenog kao čest. zem. 2707 K.O. Vodice30. svibnja 2019.
31. svibnja 2019.