Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih površina koji obavljaju gospodarsku djelatnost

23. studenog 2020.

KLASA: 410-01/20-01/12
URBROJ: 2182/04-01/08-20-3
Vodice, 23. studenog 2020. godine
 

          Na temelju članka 9. Programa dodjele potpora male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih površina koji obavljaju gospodarsku djelatnost („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 08/20) Gradonačelnica Grada Vodica  raspisuje 

 

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti za
obveznike poreza na korištenje javnih površina
koji obavljaju gospodarsku djelatnost

  

1.  Korisnici potpora

           Korisnici potpora male vrijednosti su poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima) koji su obveznici poreza na korištenje javnih površina na području Grada Vodica i obavljaju gospodarsku djelatnost, a ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • nepostojanje dugovanja glede svih javnih i nejavnih davanja prema Gradu Vodice do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
  • podmiren godišnji iznos poreza na korištenje javnih površina za 2020. godinu do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
  • da sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), nisu ostvarili (uključujući i potporu dobivenu iz ovog Programa) tijekom razdoblja od 3 fiskalne godine potporu veću od 200.000 eura.