Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu ex. "Dva bunara" označen kao čes.zgr. 499 k.o. Prvić

16. ožujka 2021.

KLASA: 372-03/21-01/10

URBROJ: 2182/04-04/05-21-2

Vodice, 12. ožujka 2021.g.

 

Na temelju Zaključka Gradonačelnice, KLASA: 372-03/21-01/10, URBROJ: 2182/04-05/04-21-1 od 12. 03. 2021.g., Gradonačelnica Grada Vodica 12. 03. 2021.g. raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

u  objektu ex. „Dva bunara“ označen kao čes.zgr. 499 k.o. Prvić16. ožujka 2021.