Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Vodica u 2023. godini

24. ožujka 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst,137/15 – ispravak, 123/17,98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 12/2022), Gradonačelnik Grada Vodica raspisuje

 

JAVNI POZIV
za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije
projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu
potrošnju u kućanstvima na području grada Vodica u 2023. godini24. ožujka 2023.
24. ožujka 2023.
24. ožujka 2023.