Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Osoba zadužena za nepravilnosti

Čelnik korisnika proračuna dužan je sprječavati rizik nepravilnosti i prijevare te poduzimati radnje protiv njih. On je obvezan imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru, te koja je odgovorna za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara.

Nepravilnost predstavlja svako nepridržavanje ili pogrešnu primjenu zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta korisnika proračuna, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.

Nakon primljene obavijesti o nepravilnosti ili sumnji na prijevaru, čelnik ili osoba zadužena za nepravilnosti poduzet će potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i nadležno tijelo za nepravilnosti i prijevare pri Ministarstvu financija.

U roku 15 dana od dana zaprimanja obavijesti, u pisanom će obliku o poduzetim mjerama obavijestiti osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili prijevaru.


Osoba zadužena za nepravilnosti
Marselo Mitrović-Matić, mag.iur.
Ive Čače 8, HR-22211 Vodice
tel: 022 444 906
marselo@grad-vodice.hrZakoni i propisi
  • Zakon o sustavu unutarnji financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)
  • Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/22)