Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Službeni glasnik Grada Vodica 2016

Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Tajnik
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Tajnik
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Gradsko vijeće
 • 1.1. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proraĉuna za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
 • 1.2. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
 • 1.3. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉlanka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.g
 • 1.4. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica u 2015. godini .
 • 1.5. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica u 2015. godini .
 • 1.6. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica u 2015. godini
 • 1.7. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2015. godinu
 • 1.8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proraĉuna Grada Vodica prema stanju na dan 31. prosinca 2015. godine
 • 1.9. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica u 2016. godini
 • 1.10. Prva izmjena Plana proraĉuna za 2016. godinu
 • 1.11. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na podruĉju Grada Vodica za 2016. godinu
 • 1.12. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2016. godinu
 • 1.13. Program socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2016. godinu
 • 1.14. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 • 1.15. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.godini.
 • 1.16. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonaĉelnika Grada Vodica za razdoblje 13. travnja 2015. – 12. travnja 2016. godine
 • 1.17. Zakljuĉak o prihvaćanju Financijskog izvješća „LEĆ d.o.o.“ Vodice za 2015. godinu
 • 1.18. Zakljuĉak o prihvaćanju Financijskog izvješća „Gradskog poduzeća d.o.o.“ Vodice za 2015. godinu
 • 1.19. Zakljuĉak o prihvaćanju Financijskog izvješća „Odvodnja Vodice d.o.o.“ za 2015. godinu
 • 1.20. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Puĉkog otvorenog uĉilišta za 2015. godinu
 • 1.21. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Vodice za 2015. godinu
 • 1.22. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjiţnice Vodice za 2015. godinu
 • 1.23. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Djeĉjeg vrtića „Tamaris“ Vodice za 2015. godinu
 • 1.24. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Memorijalnog centra „Faust Vranĉić“ u Prvić Luci za 2015. godinu
 • 1.25. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vodica za 2015. godinu
 • 1.26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2015. godinu
 • 1.27. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
 • 1.28. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 • 1.29. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Trgovaĉkog društva „Gradsko poduzeće“ d.o.o. iz Vodica
 • 1.30. Zakljuĉak o davanju suglasnosti na tekst Izjave o osnivanju Trgovaĉkog društva „Gradsko poduzeće“ d.o.o. Vodice
 • 1.31. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Trgovaĉkog društva „Leć“ d.o.o. iz Vodica
 • 1.32. Zakljuĉak o davanju suglasnosti na tekst Izjave o osnivanju Trgovaĉkog društva „Leć“ d.o.o. Vodice
 • 1.33. Rješenje o razrješenju i imenovanju vanjskog ĉlana Odbora za statut, poslovnik i propise
 • 1.34. Operativni program aktivnosti Grada Vodica za ljetnu sezonu 2016
 • 1.35. Plan aktivnog ukljuĉenja svih subjekata zaštite od požara u 2016. godini.
 • 1.36. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proraĉunske priĉuve Grada Vodica za period od 01.01. do 31.03. 2016. godine
Gradonačelnik
 • 2.1. Odluka o oroĉavanju raspoloživih sredstava proraĉuna Grada Vodica za 2016. g
 • 2.2. Odluka o oroĉavanju raspoloživih sredstava proraĉuna Grada Vodica za 2016. g
 • 2.3. Odluka o oroĉavanju raspoloživih sredstava proraĉuna Grada Vodica za 2016. g
 • 2.4. Odluka o oroĉavanju raspoloživih sredstava proraĉuna Grada Vodica za 2016. g
 • 2.5. Odluka o oroĉavanju raspoloživih sredstava proraĉuna Grada Vodica za 2016. g
 • 2.6. Odluka o rasporedu radnog vremena i terminima rada sa strankama u upravnim tijelima Grada Vodica
 • 2.7. Odluka o motriteljsko-dojavnoj službi i ophodnji
 • 2.8. Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica
 • 2.9. Rješenje o imenovanju ĉlana Upravnog vijeća Puĉkog otvorenog uĉilišta Vodice
 • 2.10. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vodica u skupštinu Trgovaĉkog društva „Gradsko poduzeće“ d.o.o.
 • 2.11. Izmjena i dopuna Plana prijma u sluţbu u Grad Vodice za 2016. godinu
 • 2.12. Izmjene i dopuna Plana prijma u sluţbu u Grad Vodice za 2016. godinu
 • 2.13. Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave - u dijelu koji se odnosi na sistematizaciju radnih mjesta .
Tajnik
 • 3.1. Ispravak
 • 3.2. Ispravak
 • 3.2. Ispravak
Gradsko vijeće
 • 1.1. Odluka o osnivanju i pristupanju Grada Vodica udruzi lokalna akcijska grupa u ribarstvu u Šibensko-kninskoj ţupaniji.
 • 1.2. Odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na podruĉju Grada Vodica
 • 1.3. Odluka o dopuni odluke o komunalnim djelatnostima na podruĉju Grada Vodica
 • 1.4. Odluka o naĉinu prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada na podruĉju Grada Vodica
 • 1.5. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
 • 1.6. Odluka o dopuni Odluke o naknadi za ĉlanove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća i Gradonaĉelnika
 • 1.7. Odluka o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2015. godinu
 • 1.8. Odluka o utvrĊivanju postupka za odabir teksta i glazbe sveĉane pjesme Grada Vodica
 • 1.9. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica i trgova u Gradu Vodice
 • 1.10. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju ĉlanova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 • 1.11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Vodica za razdoblje od 2016.-2019. g
 • 1.12. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2015. godinu
 • 1.13. Izmjena i dopuna Programa obiljeţavanja znaĉajnih datuma u Gradu Vodice
 • 1.14. Program korištenja sredstava naknade za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
 • 1.15. Program o utrošku sredstava spomeniĉke rente za 2016. godinu
 • 1.16. Zakljuĉak o prihvaćanju izvješća o radu komunalnog redarstva za 2015. godinu
 • 1.17. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća prometnog redara za 2015. godinu
 • 1.18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanistiĉkog plana uređenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luke
Gradonačelnik
 • 2.1. Odluka o oroĉavanju raspoloživih sredstava Proraĉuna Grada Vodica za 2016. g
 • 2.2. Plan prijma u službu Grad Vodice za 2016. g
 • 2.3. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Grada Vodica za 2016. godinu
 • 2.4. Zakljuĉak o usvajanju Plana korištenja javnih gradskih površina na podruĉju Grada Vodica za 2016. g
 • 2.5. Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošaĉa Grada Vodica
 • 2.6. Suglasnost na Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodice
 • 2.7. Rješenje o razrješenju ĉlana Upravnog vijeća Puĉkog otvorenog uĉilišta Vodice
 • 2.8. Ispravak
Tajnik
 • 3.1. Ispravak
Gradonačelnik
 • 1.1. Odluka o oroĉavanju raspoloživih sredstava proraĉuna Grada Vodica za 2016. g
 • 1.2. Plan prijma u službu u Grad Vodice za 2016. godinu
Odbor za statut, poslovnik i propise
 • 2.1 Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vodica (proĉišćeni tekst).