Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Leć"

Dana 27. 11. 2019. godine u prostorijama Grada Vodica održana je konferencija za medije povodom završetka projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Leć“.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. do 2020. i provodio se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava - referentni broj ugovora: K.K.06.3.1.04.0001 potpisanom između MZOE (PT1), FZOEU (PT2) i Grada Vodice (Korisnik) dana 11. siječnja 2018. godine. Razdoblje provedbe projekta je od 01. prosinca 2017. – 11. prosinca 2019., a ukupna vrijednost projekta iznosi 16.239.667,91 kn. Prihvatljivi troškovi projekta iznosili su 15.019.267,91 kn, od čega je 12.766.377,72 kn osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije (85 % ukupno prihvatljivih izdataka), 1.501.926,79 kn (10 % opravdanih troškova investicije), a ostatak sredstava osigurao je Grad Vodice.

Projekt je realiziran u planiranim rokovima kroz provedbu Ugovora o izvođenju radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada ''Leć'' (Izvođač: BEMIX d.o.o., Put vatrogasaca 20, 22 010 Grebaštica); Ugovora za pružanje usluga nadzora na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ''Leć'' u Vodicama (Izvršitelj: HIDROPAN d.o.o., Horvaćanska cesta 17A, 10000 Zagreb); i Ugovora za pružanje usluga tehničke pomoći pri vođenju projekta i uslugama promidžbe na projektu sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Leć'' u Vodicama (Izvršitelj: MAXICON d.o.o., Kružna 22, 10000 Zagreb).

14. studenog 2019. ishođena je Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/19-01/000108, URBROJ: 2182/1-16-19-0005, pravomoćna od 15. studenog 2019.

Odlagalište neopasnog otpada ''Leć'' nalazi se na k.č.br. 6009/36 k.o. Vodice i na njega se odlagalo otpad u razdoblju od 1988. – kraja veljače 2016. godine kada je odlagalište zatvoreno. Radovi sanacije odlagališta, obuhvaćali su: premještanje postojećeg otpada i formiranje tijela odlagališta, prekrivanje otpada završnim brtvenim slojem, izgrađen je sustav pasivnog otplinjavanja sa biofilterima, sustav odvodnje oborinskih voda i ograda te je izvedeno krajobrazno uređenje odlagališta.

Završetkom provedbe projekta ostvaren je cilj projekta: sanacija zatvorenog, neusklađenog odlagališta odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te zaštita podzemnih i površinskih voda, tla, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini kao i regeneracija zemljišta (sanacijom i zatvaranjem odlagališta ostala je sanirana površina od 2,17 ha).

Tijekom provedbe projekta na području Grada su provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti kojima su građani putem plakata i letaka informirani o samom projektu i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom za očuvanje prirodnog okoliša i zdravlja ljudi.

Dodatne informacije o OPKK 2014-2020 i strukturnim fondovima dostupne su na http://opzo-opkk.hr i https://strukturnifondovi.hr.