Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Prijava programa udruga u području kulture i društvenih djelatnosti

KLASA: 612-01/23-01/06
URBROJ: 2182-4-03/06-23-1
U Vodicama, 18. rujna 2023. godine

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 45. stavka 1. točke 33. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 12/22), Gradonačelnik Grada Vodica dana 18. rujna 2023. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

o objavi
Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i
društvenih djelatnosti udruga građana za 2024. godinu


Objavljuje se Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti Grada Vodica za 2024. godinu u tekstu koji se prilaže ovome Zaključku i njegov je sastavni dio zajedno sa priležećim obrascem na kojem će se dostavljati predmetni programi i podaci.

Objava će se izvršiti putem oglasne ploče u gradskoj upravi i na web stranici Grada, sa rokom dostave predmetnih programa do 18. listopada 2023. godine.

Ovaj Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vodica.GRADONAČELNIK

Ante Cukrov