Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Prijava programa udruga u području kulture i društvenih djelatnosti

Klasa: 612-01/20-01/05
Ur. broj: 2182/04-03/06-20-1
Vodice, 28. rujna 2020.

Temeljem čl. 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), čl. 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 40., stavka 3., točke 34. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20), Gradonačelnica Grada Vodica dana 28. rujna 2020. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K

o objavi
Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i
društvenih djelatnosti udruga građana za 2021. godinu


Objavljuje se Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti Grada Vodica za 2021. godinu u tekstu koji se prilaže ovome Zaključku i njegov je sastavni dio zajedno sa priležećim obrascem na kojem će se dostavljati predmetni programi i podaci.

Objava će se izvršiti putem oglasne ploče u gradskoj upravi i na web stranici Grada, sa rokom dostave predmetnih programa do 28. listopada 2020. godine.

Ovaj Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vodica.
GRADONAČELNICA

Nelka Tomić, dr. med.