Grad Vodice je dobio pravomoćnu i izvršnu građevinsku dozvolu za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Leć. Prva je dobivena još 2005. godine kad je pokrenuta inicijativa za sanaciju odlagališta do njegova zatvaranja, a kako su po zatvaranju odlagališta, koncem veljače 2016. godine, količine otpada znatno premašile očekivane količine, pristupilo se izradi nove dozvole.

Ova nova građevinska dozvola omogućila je Gradu Vodicama prijavu na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša kojim bi se ovaj program sanacije vrijedan 15 milijuna kuna, gotovo u potpunosti financirao sredstvima Europske unije.
Naime, Grad Vodice je, uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša, izradio kompletnu natječajnu dokumentaciju za radove, nadzor investicije kao i za tehničku pomoć na projektu, prema kojima je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije izdalo potrebnu građevinsku dozvolu.
Ministarstvo zaštite okoliša za potrebe sanacije odlagališta otpada ukupno je osiguralo 80 milijuna kuna. Kako je Grad Vodice među najspremnijim hrvatskim gradovima, s potpunom potrebnom dokumentacijom, za nadati se je da će potrebna sredstva biti osigurana iz Europskih fondova preko nadležnog ministarstva. Čak 85% od ukupnog iznosa trebalo bi biti financirano europskim novcem, 10% trebao bi podmiriti Fond za zaštitu okoliša, dok bi preostalih 5% trebalo biti podmireno iz gradskog proračuna.
Evaluacija projekta koji je Grad prijavio na Javni poziv Ministarstva traje 120 dana, pa se rezultati prijave i konačne odluke hoće li Grad Vodice financirati sanaciju svog deponija sredstvima Europe, može očekivati u studenom ove godine.