Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vodica većinom je glasova prihvaćena II. izmjena plana proračuna Grada Vodica za 2017. godinu.
Ovom se izmjenom gradski proračun povećava za nešto više od 5,5 milijuna kuna i sada iznosi 77.930.901,00 kuna. Najveći se porasti planiraju na stavkama: komunalnog doprinosa u iznosu od 3,2 milijuna kuna, komunalnoj naknadi u iznosu od 1,4 milijuna kuna te na stavci prihoda od poreza u iznosu od 375.000,00 kuna.

Punija blagajna omogućila je planiranje većih davanja za javne potrebe u sportu, kulturi i za socijalni program. Tako Grad sufinancira troškove prijevoza autobusom Gradskog poduzeća koji prevozi učenike sa Srime i Lovetova do škole i natrag s 50.000,00 kuna, a odlučeno je također da će sufinancirati i nabavu uredskog namještaja potrebnog ovoj školi s 30.000,00 kuna. Povećana su i izdvajanja za kulturu budući je za djelatnost Glazbene škole ovim rebalansom proračuna osigurano 65.000,00 kuna. Na zahtjev Zajednice sportova Grada Vodica zatražena su i ovim rebalansom osigurana dodatna sredstva u iznosu od 65.000,00 kuna za rad Rukometnoga kluba Vodice zbog povećanja troškova nastalih plasmanom seniorske ekipe u I. hrvatsku rukometnu ligu – jug.
Odlučeno je da će se financirati i izrada Izvedbenog projekta sanacije od poplava s gotovo 170.000,00 kuna, izrada projekta tržnice u Srimi sa 150.000,00 kuna te će se u energetsku obnovu jedinog gradskog dječjeg vrtića Tamaris uložiti 620.000,00 kuna.
Više će se izdvojiti i za program održavanja komunalne infrastrukture, gotovo 660.000,00 kuna, za novu javnu rasvjetu dodatnih 250.000,00 kuna te za asfaltiranje javnih površina dodatnih 125.000,00 kuna. Izgradit će se oborinski kanal u Plimici kako bi se spriječilo poplavljivanje ulice za vrijeme obilnih kiša, za što je osigurano 340.000,00 kuna, planirana je i sanacija vodičke rive sa 1.250.000,00 kuna te sanacija šesterokuta i mula zone ex Lovinčić sa 150.000,00 kuna. Za nabavu komunalne opreme za održavanje javnih površina bit će izdvojeno 250.000,00 kuna.