Grad Vodice obavještava geodetske izvoditelje svih vrsta geodetskih elaborata (podloga)u k.o. Vodice MBR 330337, k.o. Srima MBR 330256 (ZK odjel Šibenik - k.o. Zaton MBR 330353), k.o. Prvić MBR 330175 i k.o. ČistaMBR 329932 kako su, za potrebe predočenja podataka izrađenog elaborata za katastarske čestice koje graniče s katastarskim česticama u vlasništvu Grada Vodica iza katastarske čestice na kojima je Grad Vodice stvarni korisnik, dužni Gradu Vodice dostaviti sljedeće:
- skicu izmjere u digitalnom obliku (dwg format) izrađenu sukladno tehničkim specifikacijama.

Traženo dostaviti na adresu Grada Vodica, Ive Čače 8, 22211 Vodice ili na adresu elektroničke pošte iva.bosotin@grad-vodice.hr.
Ukoliko Gradu Vodicama ne bude pravovremeno dostavljeno gore traženo, nećemo biti suglasni da je predmetni geodetski elaborat izrađen u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, odnosno na isti ćemo uložiti prigovor.