Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Prijava programa sportskih udruga

Klasa: 620-01/23-01/02
Ur.broj: 2182-4-03/06-23-1
U Vodicama, 18. rujna 2023. godine

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 141/22), te članka 45. stavka 1. točke 33. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 12/21), Gradonačelnik Grada Vodica dana 18. rujna 2023. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

o objavi
Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2024. godinu


Objavljuje se Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2024. godinu u tekstu koji se prilaže ovome Zaključku i njegov je sastavni dio zajedno sa pripadajućim obrascem na kojem će se dostavljati predmetni programi i podaci.

Objava će se izvršiti putem oglasne ploče u gradskoj upravi i na web stranici Grada Vodica, sa rokom dostave predmetnih programa do 18. listopada 2023. godine.

Ovaj Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave i na internet stranicama Grada Vodica.

GRADONAČELNIK

Ante Cukrov