Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Prijava programa sportskih udruga

Klasa: 620-01/22-01/04
Ur.broj: 2182-4-03/06-22-1
U Vodicama, 15. rujna 2022. godine

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), te članka 45. stavka 1. točke 33. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/21), Gradonačelnik Grada Vodica dana 15. rujna 2022. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

o objavi
Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2023. godinu


Objavljuje se Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2023. godinu u tekstu koji se prilaže ovome Zaključku i njegov je sastavni dio zajedno sa pripadajućim obrascem na kojem će se dostavljati predmetni programi i podaci.

Objava će se izvršiti putem oglasne ploče u gradskoj upravi i na web stranici Grada Vodica, sa rokom dostave predmetnih programa do 18. listopada 2022. godine.

Ovaj Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave i na internet stranicama Grada Vodica.

GRADONAČELNIK

Ante Cukrov