Na jučer održanom, posljednjem ovogodišnjem Gradskom vijeću Grada Vodica, raspravljalo se o čak dvadeset i osam točaka dnevnog reda, budući su na samoj sjednici uz predloženih dvadeset i šest dodane još dvije nove.
Jednoglasno je usvojeno jedanaest akata, među kojima program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2018. godinu; izmjena Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica te Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima i uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Grada Vodica.

Jednoglasno su donesena rješenja o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova: Građevinskom obrtu Šprljan za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog i interventnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina; Elektroobrtu Rasvjeta za održavanje javne rasvjete ; Trgovačkom društvu AS-EKO d.o.o za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije i preventivne deratizacije javnih površina i djelatnosti skupljanja-hvatanja i zbrinjavanja, eutanazije i ukopa pasa lutalica i mačaka i lešina drugih životinja te Obrtu VG-PRAVAC za održavanje nerazvrstanih cesta u smislu označavanja horizontalne signalizacije i Trgovačkom društvu BEATO-SIGNAL d.o.o. za održavanje i označavanje vertikalne signalizacije na području Grada Vodica.
Doneseni su i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za razdoblje od 01. listopada do 30. studenog 2017. godine te Odluka o stjecanju prava vlasništva Grada Vodica na čestici zemlje 3891/1 k.o. Zaton.

Većinom glasova prihvaćena je III. Izmjena Plana Proračuna Grada Vodica za 2017. godinu te izmjene programa javnih potreba u kulturi, socijalne i druge skrbi te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini. Prihvaćeni su planovi Proračuna za 2018. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2019. – 2020. godine; Plan razvojnih programa u naredne dvije godine; program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te njezina održavanja; programi javnih potreba u kulturi, sportu, socijalne i druge skrbi te za ostale udruge civilnog društva. Imenovane su dvije ravnateljice, za MC Faust Vrančić i POU Vodice te donesene Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica te je prihvaćen Plan gospodarenja otpadom na području Grada Vodica.