Stručni djelatnici tvrtke "AS – EKO" d.o.o. Šibenik – služba za DDD djelatnost (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), provest će sistematsku deratizaciju (trovanje štakora i miševa) javnih površina na području Grada Vodica od ponedjeljka, 30. ožujka do 8. travnja, upotrebom mamaca koji sadrže aktivnu tvar– BROMADIOLON.
Kako bi akcija bila što uspješnija i da bi se izbjegle eventualne nezgode, potrebna je suradnja svih osoba koje borave na području na kojem se obavlja deratizacija.

Obavezno treba:
1. odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane;
2. onemogućiti malodobnoj djeci diranje meka;
3. onemogućiti domaćim životinjama pristup do otrovnih meka;
4. ne dirati niti premještati meke.
Mole se sve osobe s navedenog područja da se u cijelosti pridržavaju ovih uputa jer će za svaku štetu i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki pojedinac za sebe, a roditelji za djecu.

Hodogram sistemske deratizacije