S obzirom na veći broj upita vezanih za postavljanje baznih stanica na području Grada Vodica ovim putem još jednom pojašnjavamo zakonsku regulativu i proceduru njihovih postavljanja i puštanja u rad.
Gradnja, odnosno postavljanje baznih stanica regulirani su propisima Zakona o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima iz kojih proizlazi da za gradnju baznih stanica nije potrebna niti lokacijska niti građevinska dozvola, već je potrebno izraditi glavni projekt koji se, zajedno sa prijavom početka gradnje, dostavlja Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gradnju Šibensko–kninske županije.
Prije postavljanja bazne stanice, ovlaštena pravna osoba izrađuje proračun očekivanih razina elektromagnetskih polja te izdaje mišljenje o udovoljavanju propisanih uvjeta. Na temelju podnesenog zahtjeva, uz koji su priloženi proračuni i mišljenje, Ministarstvo zdravstva korisniku izdaje suglasnost za postavljanje bazne stanice.

Nakon izgradnje prijavljuje se pokusni rad bazne stanice tijelu graditeljstva te javno–pravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete. U svrhu obavljanja prvih mjerenja, korisnik bazne stanice istu može pustiti u rad uz prijavu Ministarstva zdravstva o početku iste puštanja u pogon.
U roku od tri mjeseca nakon puštanja rad pravna osoba, koja ima ovlaštenje od Ministarstva zdravstva, provodi prva mjerenja razina elektromagnetskih polja te izdaje mišljenje o udovoljavanju propisanih uvjeta, a nakon provedenog mjerenja i ishođenog mišljenja korisnik podnosi zahtjev Ministarstvu zdravstva koje izdaje odobrenje za uporabu bazne stanice.
U svrhu zaštite Grada Vodica, u konkretnom slučaju, postavljanja bazne stanice na zgradu „Ex Dekora“ temeljem provedbe komunalnog nadzora 10. ožujka 2020. utvrđeno je da je u tijeku postavljanje bazne stanice na krovu zgrade. Na licu mjesta je od djelatnika zatraženo da se predoči potrebnu dokumentaciju koju je djelatnik posjedovao i pokazao. S obzirom da komunalno redarstvo nema daljnje ovlasti za postupanje, istog dana je obaviještena građevinska inspekcija u Šibeniku radi provjere je li  korisnik ispunio sve zakonske preduvjete za postavljanje iste. Budući da do današnjeg dana nismo zaprimili nikakvo očitovanje Grad Vodice je uputio novi zahtjev građevinskoj i sanitarnoj inspekciji u Šibeniku.
Nadalje, napominjemo da je Grad Vodice dodatno naručio mjerenje elektromagnetskih polja na području Grada Vodica od Končar instituta za elektrotehniku d.d. te je trenutno u tijeku analiza izmjerenih podataka. Do kraja idućeg tjedna očekujemo cjelokupno izvješće.
Također, Grad Vodice će naručiti i dodatno mjerenje zračenja bazne stanice postavljene na zgradi ex Dekor, nakon što ista bude puštena u rad.  Tako ćemo dobiti podatke o zračenju prije i nakon postavljanja bazne stanice.