Na temelju ĉlanka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 09/22) Gradonaĉelnik Grada Vodica dana 15. prosinca 2023. godine donosi: Odluku o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./2024.