Na temelju ĉlanka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Sluţbeni glasnik Grada Vodica”, br. 09/22) Gradonaĉelnik Grada Vodica dana 23. studenog 2023. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./24.