Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Važni dokumenti

» Važni dokumenti
Grad Vodice
Statut Grada Vodica
Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Vodica
Odluka o priznanjima Grada Vodica
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vodice
Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Grada Vodica
Pravilnik o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda
Gradsko vijeće
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vodica
Program rada Gradskog vijeća
Obrazovanje
Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Vodica
Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe Grada Vodica
Socijalna skrb i zdravstvo
Odluka o socijalnoj skrbi
Proračun
Proračun Grada Vodica za 2013.
Proračun Grada Vodica za 2014.
Proračun Grada Vodica za 2015.
Proračun Grada Vodica za 2016.
Porezi
Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak
Komunalna naknada i doprinos
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o visini spomeničke rente
Komunalno gospodarstvo
Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica
Odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Vodica
Odluka o prodajnim mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica
Odluka o dimnjačarskoj službi
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica
Ugostiteljstvo
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sl. usluga
Promet
Odluka o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
Odluka o nerazvrstanim cestama
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Odluka o autotaksi prijevozu
Groblja
Odluka o grobljima
Životinje
Odluka o držanju i postupanju sa psima i mačkama, o načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama
Nekretnine
Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica
Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o uvjetima i načinu privremenog korištenja prostora u zgradama u vlasništvu Grada Vodica
Prostorno uređenje
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vodica
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima
Poljoprivreda
Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Vodica