Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Važni dokumenti

» Važni dokumenti
Grad Vodice
Statut Grada Vodica
Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Vodica
Odluka o priznanjima Grada Vodica
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vodice
Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Grada Vodica
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima
Pravilnik o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i javnog dokumentarnog gradiva
Odluka o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika
Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Vodica
Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Vodica koji svoju dužnost ne obnaša profesionalno
Gradsko vijeće
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vodica
Program rada Gradskog vijeća
Kultura

No documents found.

Obrazovanje
Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Vodica
Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe Grada Vodica
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika osnovne škole Vodice
Odluka o dodjeli novčanih nagrada uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja Grada Vodica
Odluka o financiranju nabave radnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Vodica u školskoj godini 2022./2023.
Socijalna skrb i zdravstvo
Odluka o socijalnoj skrbi
Proračun
Proračun Grada Vodica za 2018.
Proračun Grada Vodica za 2108.
Porezi
Odluka o gradskim porezima
Komunalna naknada i doprinos
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o visini spomeničke rente
Komunalno gospodarstvo
Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica
Odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Vodica
Odluka o prodajnim mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica
Ugostiteljstvo
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Zaključak o određivanju dana tradicionalnih fešta i manifestacija
Odluka o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sl. usluga
Promet
Odluka o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
Odluka o nerazvrstanim cestama
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Odluka o autotaksi prijevozu
Groblja
Odluka o grobljima
Životinje
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Nekretnine
Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica
Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o uvjetima i načinu privremenog korištenja prostora u zgradama u vlasništvu Grada Vodica
Prostorno uređenje
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vodica
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima
Poljoprivreda
Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Vodica