Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Važni dokumenti

» Važni dokumenti
Grad Vodice
Statut Grada Vodica
Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Vodica
Odluka o priznanjima Grada Vodica
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vodice
Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Grada Vodica
Pravilnik o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i javnog dokumentarnog gradiva
Odluka o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika
Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Vodica
Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Vodica koji svoju dužnost ne obnaša profesionalno
Gradsko vijeće
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vodica
Program rada Gradskog vijeća
Obrazovanje
Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Vodica
Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe Grada Vodica
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika osnovne škole Vodice
Odluka o dodjeli novčanih nagrada uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja Grada Vodica
Socijalna skrb i zdravstvo
Odluka o socijalnoj skrbi
Proračun
Proračun Grada Vodica za 2013.
Proračun Grada Vodica za 2014.
Proračun Grada Vodica za 2015.
Proračun Grada Vodica za 2016.
Proračun Grada Vodica za 2017.
Proračun Grada Vodica za 2018.
Proračun Grada Vodica za 2108.
Porezi
Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak
Komunalna naknada i doprinos
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o visini spomeničke rente
Komunalno gospodarstvo
Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica
Odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Vodica
Odluka o prodajnim mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica
Odluka o dimnjačarskoj službi
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica
Ugostiteljstvo
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Zaključak o određivanju dana tradicionalnih fešta i manifestacija
Odluka o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sl. usluga
Promet
Odluka o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
Odluka o nerazvrstanim cestama
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Odluka o autotaksi prijevozu
Groblja
Odluka o grobljima
Životinje
Odluka o držanju i postupanju sa psima i mačkama, o načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Nekretnine
Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica
Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o uvjetima i načinu privremenog korištenja prostora u zgradama u vlasništvu Grada Vodica
Prostorno uređenje
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vodica
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima
Poljoprivreda
Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Vodica